______________________________________________________________________________________________________

Voděrádky leží na jih od Říčan v kotlině okolo Pitkovického potoka, dříve nazývaného Vinný potok. S vesnicí vždy souvisela přilehlá osada Krabošice. Po třicetileté válce byly některé vesnice obnoveny, ale hlavně i vzkvétaly. Z roku 1886 se dochovaly zprávy o obnově obecní samosprávy ve vsích uhříněveského panství: Uhříněvsi, Kolovratech, Kunicích, Oticích, Voděrádkách, Krabošicích, ale i v dalších.

První zmínky o domech a počtu obyvatel jsou dle výpisu z kroniky a dle Sommerovy typografie v následujících letech takovéto:

V roce 1826 bylo ve Voděrádkách 19 domů a v Krabošicích 2 domy.

V roce 1843 bylo ve Voděrádkách 21 domů se 112-ti obyvateli.

V roce 1910 bylo ve Voděrádkách 27 domů se 165-ti obyvateli a Krabošice měly 4 domy a 24 obyvatel.

V roce 1932 bylo v obci Voděrádky a Krabošice celkem 258 obyvatel a byly zde evidovány tyto živnosti a obchody: velkostatkář Maendl, kovář, rolník, řezník, hostinec, obchod se smíšeným zbožím, trafika a mlýn.

V roce 1936 bylo zjištěno, že Voděrádky a Krabošice mají 301ha. Ve Voděrádkách bylo 31 čísel. Byl zde 1 velkostatek majitele Maxe Maendla se 450 korci. Nacházely se zde 2 statky – pana Františka Boudy s 88 korci a pana Vladimíra Vojtěchovského s 88 korci. Dále zde byly domy 4 chalupníků (chalupník byl menším zemědělcem, než sedlák a měl menší výměru polí), 10-ti malorolníků a 14-ti domkářů.

V této době bylo ve Voděrádkách 24 deputátníků (stálých dělníků), 8 čeledínů a na sezonu přicházelo 16 až 20 sezonních pracovníků. 

V Krabošicích bylo 10 čísel, z toho 1 mlýn, 1 statek majitele pana Josefa Maršálka se 140-ti korci, 2 domy chalupníků a 6 domků domkářů.

V Krabošicích bylo 8 deputátníků a 2 čeledíni.

Voděrádky měly les o výměře 84a, který patřil hostinskému panu Václavu Dvorskému.

___________________________________________________________________________________________________________________

Obec Voděrádky - aneb kam až paměť starousedlíků sahá, vypadala ještě nedávno takto:

Pohřeb vypravený z Voděrádek silnicí pod hospodou, nyní Krabošickou ulicí (foto zapůjčila rodina paní Irmy Koubkové).

V obci byl zámeček s udržovaným zámeckým parkem, statky, spousta cest, které spojovaly obec s ostatními obcemi, se hřbitovy a kostely. V obci, co se obyvatelé pamatují, bylo řeznictví, kovárna, mlýn (v Krabošicích), z návsi, ze Zájezku vedlo rameno potoka – náhon na mlýn. Zájezek byl dostatečně hluboký a velký tak, že na něm v létě brázdili kluci na neckách. O kousek dál směrem k Jažlovicům byl malý rybníček, na kterém se v zimě bruslilo. V potoce tekla křišťálová voda a byla plná pstruhů, které zde bylo možno chytat i do ruky. Byla zde stará hasičská zbrojnice, kaplička, hospoda s obchodem, starý hostinec, prosperující zahradnictví, později byl postaven i Místní národní výbor se zbrojnicí dobrovolných hasičů a byla a je zde spousta domů a domků, o kterých by povídání mohlo začít.

První zmínka bude o domu čp. 27 s nímž jsou spojeny osudy dalších 4 domů ........ již brzy