Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

11.8.2019 - převzato z oficiálních stránek města Říčany

 

KOMPOSTÉRY DO ŘÍČANSKÝCH ZAHRAD

 NOVÉ   9. 8. 2019

Říčanští můžou získat kompostér zdarma. "Město podporuje ekologicky šetrnou likvidaci organického odpadu z domácností a zahrad. Vyhazování bioodpadu do popelnice a následné nakupování zahradního substrátu do truhlíků nedává vůbec žádný smysl. Ke správné zahradě prostě kompost patří," vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/.

Peníze na nákup kompostérů Říčany dostaly díky podpoře Evropské unie a Ministerstva životního prostředí ČR. V rámci projektu Operačního programu životní prostředí CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008561 s názvem „Kompostéry pro občany, Říčany“ se podařilo získat podporu ve výši 85 % způsobilých nákladů, tedy přesně 1 246 295,50 Kč.

Celkem je k dispozici 648 kompostérů pro majitele pozemků či nemovitostí v Říčanech, a to formou bezplatné výpůjčky. Zájemci mohou podepsat smlouvu a následně si kompostér vyzvednout od pondělí 12. 8. 2019. Po uplynutí udržitelnosti dotačního projektu (31. 12. 2026) přejdou kompostéry do osobního vlastnictví. Projekt nemá vliv na současný způsob svozu bioodpadu.

Občané se smluvně zaváží, kompostér umístí na svém pozemku ve městě Říčany a budou ho využívat pro kompostování biologických odpadů rostlinného původu vznikajících z nepodnikatelské činnosti.

Kompostéry typu K 950 jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Nádoba kompostéru nemá dno z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal. Jedná se o šestihranné plastové (HDPE) kompostéry černé barvy o objemu 950 litrů a hmotnosti 29 kg, o průměru 150 cm a výšce 95 cm, tloušťka stěny 4 mm. Rozměry originálně zabaleného výrobku umožňují převoz běžným osobním autem.

V případě vašeho zájmu o kompostér prosíme o dodržení následujícího postupu:

  1. Podpis smlouvy na jednom z kontaktních míst. Od 12. srpna 2019 se dostavte na jedno z níže uvedených kontaktních míst, a to v časech provozní doby (místa jsou stejná jako v případě úhrad poplatku za popelnice).
     

Pokladna na Komenského náměstí čp. 1619

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 


Pokladna na Masarykově náměstí čp. 53

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

  1. – 11.00 hod.

 


Turistické informační centrum Masarykovo náměstí čp. 83

Pondělí

8.00 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Úterý

8.00 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Středa

8.00 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek

8.00 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Pátek

8.00 -12.00 hod.

12.30 – 16.00 hod.

Sobota

9.00 -12.00 hod.

 


Turistické informační centrum Rondel nádraží

Pondělí

7.30 -18.00 hod.

Úterý

7.30 -18.00 hod.

Středa

7.30 -18.00 hod.

Čtvrtek

7.30 -18.00 hod.

Pátek

7.30 -18.00 hod.

Sobota

7.30 -18.00 hod.

Neděle

7.30 -18.00 hod.

 

  1. Vyzvednutí kompostéru na OTS

Na základě uzavřené smlouvy vydají kompostér pracovníci oddělení technické správy města na adrese Březinova 1/1650 (areál Na Fabiáně), a to:

Každé pondělí a středa 9:00-11:00, 15:00-17:00

Kompostér si odvezete ve dvou krabicích o rozměrech:

krabice víko: 120 x 56 x 20 cm

krabice tělo: 85 x 50 x 50 cm

Váha balení cca 30 kg

Město nezajišťuje dopravu.

Na případné dotazy k uzavření smlouvy a vyzvednutí kompostérů vám odpoví na pokladnách MěÚ

tel.: 323 618 161 - pí Frýdlová, 323 618 231 – pí Černá

Co a jak kompostovat?

Kompostovat lze veškerý rostlinný odpad ze zahrady i kuchyně. Posečenou trávu a listí, mech, slámu, podrcené větve, kůru, piliny, zaschlé drny (pokládají se kořeny vzhůru). Výborným doplňkem je i hnůj. Zužitkujete i organický odpad z kuchyně, včetně kávové sedliny a sáčků od čaje, a dřevěný popel. Přidat můžete i lepenku či nepotištěný papír. Materiály s různou vlhkostí i strukturou je vhodné ve vrstvách střídat či míchat. Nepatří tam nesnězené a tepelně upravené zbytky potravin.

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.7.2019 - převzato z oficiálních stránek města Říčany

 

501/19 - Vzorová smlouva ke služebnostem kanalizačních a vodovodních přípojek Voděrádky

 
č. usnesení: 19-29-066
Rada města Říčany souhlasí

se zněním vzorové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která obsahuje rovněž znění řádné smlouvy a užívané v případech budoucího zřizování služebností v pozemcích města Říčany v souvislosti s realizací stavby „Vodovod a kanalizace Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)) a která je přílohou k tomuto materiálu.

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-067

Rada města Říčany souhlasí
s přiměřeným použitím směrnice č. 1/2014, kterou se řídí zřizování služebnosti inženýrských sítí na nemovitostech v majetku města Říčany a postup při zřizování tohoto práva a to na případy uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „Kanalizace a vodovod Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)).

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-068

Rada města Říčany pověřuje
vedoucího Odboru správy majetku MěÚ Říčany s účinností od přijetí tohoto usnesení k uzavírání budoucích smluv o zřízení služebností vznikajících v souvislosti se stavbou „Vodovod a kanalizace Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)) a to ve schváleném znění vzorové smlouvy a dále k rozhodování o uzavírání řádných smluv o zřízení služebností plynoucích z těchto budoucích smluv včetně podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí.
Návrh byl schválen

 

480/19 - Dohoda o přístupu k výsadbě zeleně

č. usnesení: 19-29-023

Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením dohody o přístupu k pozemkům č. OS/00571/2019/OMP mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, IČ: 00240702 a Ing. Vladimírem Gärtnerem, se sídlem Voděradská 79, 251 01 Říčany, IČ: 45009163, jejímž předmětem bude zřízení nezbytného přístupu při provádění následné údržby výsadby izolační zeleně a ovocné aleje na pozemcích ve vlastnictví města přes pozemky parc. č. 631/19, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 623/23, 623/16, 623/15, 623/6, 890/79, 890/82 a 486/1 vše k.ú. Říčany u Prahy a parc. č. 53/10, 55/2 oba k.ú. Jažlovice a parc. č. 423 k.ú. Voděrádky v pachtu Ing. Vladimíra Gärtnera a to v případě všech pozemků vyjma parc. č. 486/1 k.ú. Říčany u Prahy do r. 2021 a v případě pozemku parc. č. 486/1 k.ú. Říčany u Prahy do r. 2022 za jednorázovou úhradu 35.299,- Kč.

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-024

Rada města Říčany souhlasí
s uvolněním částky 35.299,- Kč z rezervy Rady města Říčany z důvodu úhrady finanční částky plynoucí z dohody č. OS/00571/2019/OMP za zřízení dočasného nezbytného přístupu přes pozemky v pachtu Ing. Vladimíra Gärtnera k pozemkům ve vlastnictví města.

Návrh byl schválen

 

460/19 - VZMR 33/2019 TDI a KBOZP na akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek

č. usnesení: 19-28-001

Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy na výkon TDI a KBOZP na investiční akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek, a to mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 002 40 702, jako příkazcem, a NDCON, s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1, IČ 64939511, jako příkazníkem, za cenu 522 720,00 Kč s DPH.

Návrh byl schválen

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________