Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

_________________________________________________________________________________

22.10.2019 - POZOR Informace o plánované opravě kruhového objezdu Modletice

Eurovia Říčany přehledová mapa.pdf (klikni zde) (mapka se zvýrazněnými uzavírkami) !!!

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9.7.2019 - převzato z oficiálních stránek města Říčany

 

501/19 - Vzorová smlouva ke služebnostem kanalizačních a vodovodních přípojek Voděrádky

 
č. usnesení: 19-29-066
Rada města Říčany souhlasí

se zněním vzorové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která obsahuje rovněž znění řádné smlouvy a užívané v případech budoucího zřizování služebností v pozemcích města Říčany v souvislosti s realizací stavby „Vodovod a kanalizace Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)) a která je přílohou k tomuto materiálu.

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-067

Rada města Říčany souhlasí
s přiměřeným použitím směrnice č. 1/2014, kterou se řídí zřizování služebnosti inženýrských sítí na nemovitostech v majetku města Říčany a postup při zřizování tohoto práva a to na případy uzavírání smluv o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „Kanalizace a vodovod Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)).

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-068

Rada města Říčany pověřuje
vedoucího Odboru správy majetku MěÚ Říčany s účinností od přijetí tohoto usnesení k uzavírání budoucích smluv o zřízení služebností vznikajících v souvislosti se stavbou „Vodovod a kanalizace Voděrádky“ (na základě které bude realizována výstavba vodovodního řadu, vodovodních přípojek, kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v následujících ulicích: Krabošická (Řad V4, Stoka J, Stoka A), Voděradská (Stoka C, Stoka E), Zámecká (Stoka D), Nádvorní (Stoka C), U Boudů (Řad V2, Řad V3, Stoka E), Nad Vsí (Stoka G)) a to ve schváleném znění vzorové smlouvy a dále k rozhodování o uzavírání řádných smluv o zřízení služebností plynoucích z těchto budoucích smluv včetně podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí.
Návrh byl schválen

 

480/19 - Dohoda o přístupu k výsadbě zeleně

č. usnesení: 19-29-023

Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením dohody o přístupu k pozemkům č. OS/00571/2019/OMP mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, IČ: 00240702 a Ing. Vladimírem Gärtnerem, se sídlem Voděradská 79, 251 01 Říčany, IČ: 45009163, jejímž předmětem bude zřízení nezbytného přístupu při provádění následné údržby výsadby izolační zeleně a ovocné aleje na pozemcích ve vlastnictví města přes pozemky parc. č. 631/19, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 623/23, 623/16, 623/15, 623/6, 890/79, 890/82 a 486/1 vše k.ú. Říčany u Prahy a parc. č. 53/10, 55/2 oba k.ú. Jažlovice a parc. č. 423 k.ú. Voděrádky v pachtu Ing. Vladimíra Gärtnera a to v případě všech pozemků vyjma parc. č. 486/1 k.ú. Říčany u Prahy do r. 2021 a v případě pozemku parc. č. 486/1 k.ú. Říčany u Prahy do r. 2022 za jednorázovou úhradu 35.299,- Kč.

Návrh byl schválen
 
č. usnesení: 19-29-024

Rada města Říčany souhlasí
s uvolněním částky 35.299,- Kč z rezervy Rady města Říčany z důvodu úhrady finanční částky plynoucí z dohody č. OS/00571/2019/OMP za zřízení dočasného nezbytného přístupu přes pozemky v pachtu Ing. Vladimíra Gärtnera k pozemkům ve vlastnictví města.

Návrh byl schválen

 

460/19 - VZMR 33/2019 TDI a KBOZP na akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek

č. usnesení: 19-28-001

Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy na výkon TDI a KBOZP na investiční akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek, a to mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 002 40 702, jako příkazcem, a NDCON, s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1, IČ 64939511, jako příkazníkem, za cenu 522 720,00 Kč s DPH.

Návrh byl schválen

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________