Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

20.5.2019

Práce na dálnici D1 v rámci projektu D1 oprava AB vozovky v km 11,980 – 15, 650 P a km 15, 650 – 9,400 L se blíží ke konci. Poslední etapa a odstraňování dopravního opatření v místě začne 21. května. Práce provádí EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě v příloze. 

 

____________________________________________________________________________

7.5.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.05.2019 od 08.00 do 20.00 hod. - Říčany a Voděrádky

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.05.2019 od 08.00 do 20.00 hod. - Říčany a Voděrádky.pdf (586949)

______________________________________________________________________________

26.4.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 13.05.2019 od 08.00 do 20.00 hod. - Říčany a Voděrádky

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 13.05.2019 od 08.00 do 20.00 hod. - Říčany a Voděrádky.pdf (495914)

_____________________________________________________________________________

8.4.2019 - Kanalizační a vodovodní přípojky – zpráva na základě zjištěných informací.

Na schůzi dne 21.1.2019 byli občané informováni o tom, že kdo chce ještě požádat dodatečně o přípojku vodovodní, nebo kanalizační, tak ještě může. Byly podány další žádosti a byla tudíž zpracována další dokumentace pro dalších 15 přípojek. Nyní tito dodateční žadatelé podepisují „ Souhlas s umístěním a realizací stavby, Plné moci a Plány“. Z těchto 15ti přípojek jsou 3 prozatím nedořešeny. Po podepsání bude tedy počet přípojek již kompletní a bude předán zmocněnci , aby žadatele zastupoval ve věci zajišťování a projednávání úkonů souvisejících se zajištěním díla.

Přesný celkový počet přípojek je nutný na propočet příspěvku.

Na řádném zasedání Zastupitelstva města byl projednáván následující předběžný, prozatím neupřesněný příspěvek na jednotlivé přípojky :

Čerpáno: z řádného zasedání Zastupitelstva města Říčany konaného dne 13.02.2019

Zastupitelstvo města Říčany schvaluje uzavření smluv o spolupráci a finančním příspěvku na akci Vodovod a kanalizace Voděrádky, a to v částce 30.000,- Kč s majiteli objektů v lokalitě Voděrádky dle projektu od firmy NDCon, s. r. o. Dále je předmětem smlouvy závazek občanů spolupodílet se na vybudování přípojky a připojení na vodovodní řad a závazek města převést veřejné části přípojek jednotlivým majitelům nemovitostí po 10 letech udržitelnosti projektu.

Diskuse: FV doporučuje. E. Šimková doporučila zvážit snížení příspěvků na přípojky na vodovod a kanalizaci. Navrhla sloučení příspěvků. Zastupitel M. Gebauer /Klidné město/, předseda FV, informoval, že FV řešil 8 detailní náklady, musí proběhnout kalkulace. Starosta V. Kořen /Klidné město/ problém chápe, zdůraznil, že ještě nejsou známy přesné hodnoty.

 

Takže na základě počtu všech přípojek a finančních informací by měl být teprve proveden přesný propočet příspěvku na jednu přípojku.

 

Také byla zveřejněna zpráva:

Projekty Kanalizace a Vodovod Voděrádky

Říčany uspěly také s žádostí na projekt Kanalizace Voděrádky z Operačního programu životního prostředí – výzva 71. Předpokládané náklady na projekt jsou 17 milionů korun. Evropské zdroje by pokryly přibližně 9 milionů korun. Jedná se o výstavbu asi kilometrové kanalizace v části obce Voděrádky. Navrhovaná výstavba splaškové kanalizace by řešila odkanalizování ulic Zámecká, Krabošická, U Boudů, Voděradská a Nad Vsí. S výstavbou kanalizace souvisí i osazení druhé linky do stávající ČOV Voděrádky, čímž dojde k navýšení kapacity na 600 EO. V současné době je osazena pouze jedna linka s přípravou na rozšíření. Podmínkou realizace je, aby město Říčany bylo vlastníkem voděradské čističky.

Realizace vodovodu ve Voděrádkách je podmíněna řešením odvodu a likvidace odpadních vod. Cílem projektu je vybudování vodovodu navazujícího na stávající vodovodní řady v obci Voděrádky v ulicích Krabošická, Jažlovická, Zámecká, U Boudů, Nad vsí, Nádvorní a Voděradská.  Obyvatelé dotčené lokality jsou v současnosti odkázáni na vodu z vlastních lokálních zdrojů, jejíž množství a kvalita je díky klimatickým podmínkám značně proměnlivá.  Vybudováním vodovodu budou mít obyvatelé zajištěn stálý přístup ke kvalitní pitné vodě. Předpokládané celkové výdaje na realizaci vodovodu jsou ve výši 6,1 milionů korun. Přiznaná dotace z výzvy č. 73 OPŽP je 2,6 milionů korun.

Zdroj:

Tisková zpráva města       

Kateřina Lauerová

 

Městem byla již zveřejněna veřejná zakázka na Vodovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV Voděrádky a veřejné části přípojek. Poslední nabídky budou podány 16.4.2019. Potom proběhne výběrové řízení na zhotovitele.

Po propočtu příspěvku na jednu přípojku dojde s žadateli k dohodě. Bude muset být zajištěno finanční krytí závazku objednavatele stavby.

Termíny pro dokončení stavby budou odvozeny od začátku výstavby, která je ovlivněna výše popsanými skutečnostmi.

Potom dle informace čerpané z dokumentů města je termín dokončení  dle: https://info.ricany.cz/default.asp

Dílo dle této smlouvy bude plněno takto:

…………………………………

termín dokončení díla nejpozději do 21 měsíců od předání staveniště.

 

Žádost o kolaudační souhlas na kanalizační řady bude podána po vystrojení druhé linky centrální ČOV Voděrádky a po uvedení ČOV do zkušebního provozu.

 

Pokud nám budou známy nové skutečnosti, či termín Zahájení stavby, tak Vás o tomto budeme informovat.

Eva Šimková

8.4.2019

_________________________________________________________________________________

V obci Voděrádky byl ustanoven nový osadní výbor. Pokud občané budou chtít dostávat nějaké informace, nebo s výborem komunikovat, tak emailová adresa nového osadního výboru je: ov.voderadky@email.cz, kam se mohou obracet.


Tyto webové stránky budou nadále sloužit občanům k informování o dění v obci a občané sem mohou přispívat svými nápady, či podněty, e-mailová adresa zůstává stejná tak, jak byla.
 
E.Šimková

____________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________