______________________________________________________________________________

Dům čp. 14

Roku 1840 stály již dvě budovy po pravé straně příjezdové cesty ke gruntu čp. 2. Obě byly postaveny štítem do obce a bokem k cestě, která vedla do gruntu čp. 2. Budova blíže k této cestě byla dlouhá a druhá měla poloviční délku a byla téměř nalepena na obydlí gruntu čp. 1. Mezi oběma budovami  gruntu čp. 14 byl vjezd do dvora. 

Tyto dvě budovy většinou patřily majiteli, který vlastnil grunt čp. 2, někdy však byly prodány samostatně a sloužily jako samostatný statek. Ze dvora statku vedla cesta do polí, která se spojovala s cestou z gruntu čp. 1 a vedla směrem k cestě na Lipany. 

Koncem osmnáctého století jsou zmínky o těchto budovách jako o statku, který byl zapsán jako domovní stavení s hospodářským stavením, zahradou, pastvištěm a rolem. Roku 1788 zde hospodařil František Poustecký a jeho žena Veronika rozená Černá z gruntu čp. 7 z Voděrádek za potokem u zámečku. Z jejich deseti dětí zde zůstala hospodařit dcera Barbora. 

Barbora se začátkem devatenáctého století provdala za Jana Příhodu a taktéž měli hodně dětí. Jedním z dětí byl František a ten začal na statku hospodařit roku 1850. Františkova žena Anna pocházela z velkého, krabošického gruntu čp. 3 později zvaného Maršálkův statek. Anna byla z rodu Nykodýmů. František záhy zemřel a Anna se znovu provdala za Jana Rubáše.

Od roku 1788 do roku 1856 zde hospodařily rodiny Pousteckých a jejich potomci – Příhodovi a Rubášovi. 

Roku 1856 statek získal Adolf rytíř Mayer z Mayersbachu. V této době již vlastnil sousední grunt čp. 2 a zámeček v obci. 

Okolo této doby došlo k přestavbě těchto dvou budov. Delší budova po pravé straně byla přestavěna bokem do obce a na ni navazovala již postavená krátká budova. Obě budovy byly postaveny tedy do písmene L. Krátká budova byla při přestavbě prodloužena a její štít již nebyl vidět, neboť střechy navazovaly na sebe.

Bok přestavěné budovy na dobové pohlednici.

Vzhled této usedlosti byl změněn, dříve byly vidět dvě budovy se štíty do vsi. Přestavbou se změnil vzhled průčelí tak, že je postavena bokem podlouhlá obytná budova a na ni navazuje hospodářské stavení a za tím byl dům (který již dnes patří k Farmě Voděrádky, ale pouze stavební parcela, protože byl celý přestavěn). 

Tato usedlost zůstala v majetku rodiny Mayersbach až do roku 1916, kdy byly grunt čp. 2 a usedlost čp. 14 zapsány na jednom listu vlastnictví na Maxe Maendla. Obytné stavení bylo obsazováno nájemci. Za války tam bydleli němci Vávrovi, kteří měli dvě dcery, ale jednu z nich jim ve Světicích srazil vlak. 

Později přešla usedlost na Maxova syna Josefa Emanuela Mandla, později na stát a nakonec zde hospodařil Státní statek Říčany. V obytném stavení byly dva byty. A z hospodářského stavení, které navazovalo přímo na obytnou část, byly maštale. V maštalích byly tři páry koní, se kterými jezdil pan Stoklasa, pan Nehasil a pan Kučera. V obytném stavení bydleli nájemci a mezi nimi i paní Svobodová, která bydlela nejdříve v bytě u maštalí a pak v bytě na druhé straně domu. Do bytu u maštale se nastěhovali Sláva Lehovec se svou ženou Růženou rozenou Jiterskou z domu čp. 30. Později tam bydleli Sojkovi. Před domem stál starý kaštan, který pan Sojka nechal porazit, protože mu prý stínil. 

Dále k silnici Voděradské stály před padesáti lety lípy. Na těchto stromech bylo velké množství chroustů a děti se bavily tím že, je setřásaly ze stromů na zem.

Nynější pohled na dům čp.14 (foto - panorama - mapy – seznam.cz).

Před čtyřicetipěti lety zde bydlela také rodina Kallova. Dům s dvěma byty byl přerozdělen, v jednom bytě s dvěma místnostmi byla postavena příčka, a tak vznikl byt s kuchyní a dvěma pokoji. V domě byla předsíň komora, společná koupelna a WC. V roce 1986 zde bydlela i Glaudie Letlová dcera Kallů. 

Glaudie Kallová si vzala Václava Letla z Voděrádek, z domu čp. 23. Mladá rodina Letlova nebyla s podmínkami ve kterých žila spokojena, a tak v této době byl objekt prošetřen OUNZ a bylo vyvoláno řízení s tím, že bylo zjištěno, že celý objekt je neudržovaný, chátrající, byty jsou studené a vlhké. Mladí Letlovi měli dva chlapce, a tak později dostali byt v bytovce postavené pro zemědělce v ulici Nad Vsí. 

V jednom domě zde bydlela paní Věra Kindermannová (sestra Václava Letla z předchozího vztahu jejich matky Marie Letlové) se svými dětmi. Před privatizací zde bydlela již pouze paní Kindermannová s nejmladší vdanou dcerou Maruškou, provdanou Vencovskou a její rodinou, a tak jim byl nabídnut dům do vlastnictví. 

Později přešel dům na jiné vlastníky, protože Vencovských se rozešli, Maruška svoji polovinu prodala a její bývalý manžel o tu svou přišel při finančních potížích, při dražbě majetku. Nyní patří pravá polovina domu po Marušce nové majitelce Monice Machotové a levá po panu Vencovském manželům Kindermannovým, bratru Marušky. Manželé Kindermannovi si k sobě vzali starou paní Věru Kindermannovou, která v domě dožila. 

Novým majitelům však patří pouze stavba, ale st. pozemek pod domem je ve vlastnictví České republiky a rovněž tak dvůr a vjezd k pozemku. Pozemek před domem paří městu Říčany. Tento grunt byl rozdělen číselně na pozemky 3/1 a 3/2. 3/1je pozemek, na kterém je výše zmiňovaná usedlost a na 3/2, kde stával ke gruntu dům, tato část již patří k Farmě Voděrádky. 

Úkolem oddělení průzkumu a dokumentace bylo provádění průzkumu památkového fondu na základě dlouhodobých akutních potřeb vázaných na ostatní funkce středočeského odborného pracoviště NPÚ. Vzhledem k tomu byl prozkoumán i objekt na pozemku 3/2. Byla tudíž provedena ucelená památková dokumentace někdejšího obytného domu usedlosti před demolicí. Provedeno bylo zaměření půdorysu a příčného řezu, záznam hodnotných prvků a detailů a celková fotodokumentace objektu (JaV - Vrchotovy Janovice -okres Benešov). Na místě tohoto domu je nyní budova sloužící Farmě Voděrádky.

Jan Kindemann je třetí zde žijící generací ve Voděrádkách. První zde žila jeho babička Marie Letlová, pak jeho matka Věra Kindermannová a nyní Jan Kindermann.

Čerpáno: https://previous.npu.cz/download/1229963969/PS%C8+ro%E8enka+2007+%28web%29.pdf, mapy PK, snímky - mapy seznam cz., paměti paní Dvířkové, listy vlastnictví KÚ, zapůjčené pohlednice - foto pana Josefa Filingera.