____________________________________________________________________________

Dům čp. 15

Nemovitost s číslem popisným 15 byla většinou částí jednoho gruntu. Do tohoto gruntu se počítalo stavení 15 a 16 a stavení 3. Někdy k němu připadala i služebnost stodoly vedle hostince. Chaloupka s číslem 15 se nalézala těsně nad hospodou se štítem do Voděradské ulice. Roku 1799 v domku hospodařili František a Anna Pecháčkovi, kteří domek dostali od rodičů. Otec Františka, Václav byl majitelem celého gruntu číslo 3, ke kterému patřilo i číslo 16 a 15. František zemřel v létě roku 1805 a Anna se hned na podzim téhož roku provdala za Josefa Jelínka. S ním měla tři děti. Těsně před porodem třetí dcery jí zemřela druhá dcera, obě byly stejně pokřtěny. Roku 1813 se Jelínkovi přestěhovali do gruntu 16 (nynější řezničárny Koubků). V domě po nich bydleli Bešťákovi a narodilo se jim zde pět dětí, z nichž dvě přežily. Roku 1818 koupili Bešťákovi jinou 1/3 gruntu – a to číslo 16 a přestěhovali se tam. 

Roku 1825 koupil chaloupku číslo 15 a to 1/3 gruntu František Drahorád a roku 1828 Jan a Anna Koubkovi. Zajímavostí je, že Jan Koubek byl synem Doroty Koubkové, žebračky z Herinka, která žila v části gruntu číslo 16 a tam také zemřela. Janovi a Anně se narodilo šest dětí, jedním z dětí byla Catharina, která se ve 23 letech provdala za Františka Schulz, jehož rodiče v té době vlastnili 2/3 gruntu a to číslo 3 a 16.

Jako chaloupka s došky bylo stavení zaneseno již v Císařských listech roku 1841. Ve dvacátém století byla chaloupka vedena již jako domek.

Na obou dobových pohlednicích je na pravé straně vidět kousek chaloupky, která stála hned nad hospodou.

Od roku 1828 byli tedy vlastníky Jan Koubek a jeho žena Anna. Ty jej předali roku 1885 synovi Josefovi Koubkovi a jeho ženě Marii rozené Fouskové. Roku 1897, rok po svatbě, přešlo vlastnictví podle postupové smlouvy na jejich syna Antonína Koubka a Vilemínu Koubkovou rozenou Malou, Antonínovu první ženu. Vilemína zemřela ve 37mi letech na TBC. 

Roku 1900 ještě sloužila k tomuto domku služebnost stodoly a pozemku č. 39. Byl zde také dvorní domek. Deset let před smrtí Vilemíny rozené Malé, roku 1902 byl domek podle smlouvy trhové přepsán na Karla Malého. Dne 2.9.1911 přešlo vlastnictví na Annu Malou, která postoupila svůj domek 16.7.1927 potomkovi Josefu Malému. 

Dne 5.5.1943 na základě soudu a odevzdací listiny přešlo vlastnictví na Marii Tuzerovskou. Dne 29.3.1947 dle výměru NV v Říčanech a smlouvy trhové se vložilo právo vlastnické opět na rod Koubků a to Antonína Koubka  a jeho druhou ženu Anastázii rozenou Houdovou. Od roku 1825 do roku 1948 v domku bydleli majitelé a jejich různí příbuzní. 

V září 1948 byly nemovitosti převedeny Jaroslavu Vojtěchovi, zeťovi od jejich dcery Heleny Marie.

Dům čp. 15                                                                                                          

Roku 1953 bylo požádáno o přestavbu a přístavbu dvorního domku při čp. 15 pro Helenu Vojtěchovou. Ke stavbě na pravé straně byla požadována přístavba sklepa, kuchyně, verandy a schodiště. Vojtěchovi měli tři syny Jaroslava, Jiřího a Josefa. Po smrti Jaroslava Vojtěcha měli zdědit jeho tři synové a manželka každý jednu čtvrtinu. Při dědickém řízení byly nemovitosti přepsány pouze na matku - Helenu Vojtěchovou. Helena Vojtěchová 8.6.1962 prodala dům čp. 15 a dvorní domek se zahradou a předzahrádkou panu Jiřímu Milnerovi, dělníku bytem Voděrádky. 

Roku 1962 bylo požádáno o rekonstrukci dvorního domku při čp. 15 a to svépomocí. Domek byl zadaptován na novou samostatnou bytovou jednotku. V domku byl navržen pokoj, ložnice, hala, záchod, SP. V lednu 1966 požádali Milnerovi o pronajmutí pozemku před čp. 15 o výměře 18 m2 – pás 12 m dlouhý a cca 1,5 m široký, aby tento pás vyrovnal nesrovnalost pozemku, na kterém se nalézal dům čp. 15 se zahrádkou, která tvoří zub do prostoru obce.

Proti původní chaloupce, těsně pod strání vzniklo po přestavbě nové obytné stavení s bytovou jednotkou, kde zůstal bydlet pan Jiří Milner se svou ženou Eliškou.

Původní domek byl zbořen a zůstal přestavěný dvorní domek (původně bez čp.), nyní s číslem 15.

 

Na dobové fotografii je vidět ještě chaloupka s předzahrádkou a nad ní nová stavba Milnerových.

Nynější pohledy na dům čp. 15, kde je již na levé straně vidět pouze část obvodové zdi zbořeného původního domku čp. 15 (mapy – seznam.cz).

Manželé Milnerovi zde vychovali své dvě děti dceru a syna. Nyní v domě žije jejich dcera s rodinou.

Čerpáno: Použity fotografie z alba rodiny Koubků, foto ze Seznamu – mapy cz a dobové pohlednice zapůjčené panem Josefem Filingrem. Informace od paní Irmy Koubkové, informace od starousedlíků, z kupních a trhových smluv, knihovních vložek. Zapsáno dle výpisu z katastru nemovitostí.

Zpracovala: 2019 Eva Šimková