PŘINÁŠÍME VÁM BLOG S NÁZVEM:

CO NÁS PÁLÍ

Níže uvedené články obsahují aktuální informace k tématům, které nás tzv. "pálí".

_________________________________________________________________________________

8.9.2019 - Kdo to ví ??? Odpoví ???

V pátek jsem jela do Říčan a to Voděradskou ulicí, většinou jezdím po silnici č. 101. Na začátku naší obce, která se leta upravovala, aby byla hezká, po mně málem sáhla mrtvice.

Před lety horní louky nejdříve vyčistili a upravili občané z naší obce a později se zaplatil zahradník, který provedl konečnou úpravu a výsadbu, kterou zdarma zaléval pan P.C. tak, aby tam neuschla upravená veřejná zeleň. Svou techniku tam zapůjčil zdarma pan M.H. Tato úprava stála hodně úsilí a práce mnoha lidí. Nejmenovaní občané se na čištění a obnově podíleli a stromy zalévali a kontrolovali. Nová výsadba také nebyla zdarma a šla z financí obce. 

Takže mne zaráží, kdo povolil na této veřejné zeleni udělat skládku materiálu a pravděpodobně tu bude deponie materiálu z příštích výkopů. Hlavně i při menších deštích to co není strženo, to bude rozježděno a při suchu budou mít majitelé přilehlých nemovitostí o prašnost postaráno. 

Proč při stavbě DS v Krabošické si stavební firma pronajala na deponii pozemky soukromého majitele? Proč to šlo a nyní ne? Proč, když potřebovala tato firma, co stavěla DS parkování, tak se s ní dohodlo, že může parkovat na pozemku soukromé majitelky J.L., u které v té době probíhala směna pozemku s městem. Dohodlo se, že za majitelku odstraní ploty, betony, stromy a pařezy a po převzetí pozemku městem uvede firma parkoviště do původního stavu a pozemek zaveze zeminou do roviny, aby to bylo připraveno pro konečnou úpravu pro zahradníka. To se také staloPo výsadbě celý rok 2018 jsme to dobrovolně zalévali a letos opět, aby práce nepřišla vniveč. 

Proč to šlo a nyní se ničí obecní majetek???

Kdo je schopen mi odpovědět, kdo to povolil, nebo komu je to jedno???

Co z toho bude mít obec, nebo občané???

Těžko nějakou finanční úlevu, když projekt byl „vysoutěžen“ bez tohoto a poplatky za přípojky jsou stanoveny a zaplaceny. 

Kdo uvede tento pozemek do původního stavu????

Až to skončí, tak nechci být negativní, ale něvěřím, že to bude v pořádku.

Kdo to urovná tak, aby se to dalo bezproblémově sekat??? A při suchách, kdo natáhne ze své nemovitosti vodu na kropení výsevu, aby to nevyschlo??? A hlavně, proč nikdo včas neinformuje VŠECHNY občany o takovýchto věcech, protože pak to bude zavádějící a budou se šířit jenom domněnky. KDO??? PROČ??? ATD.

Toto mohl dovolit pouze někdo, kdo v životě pořádně nepracoval a nepřemýšlí do budoucna, nebo mu je jedno, jak to tady bude vypadat. Nebo, že by někdo spíš nemyslel a nevážil si udělané práce ostatních občanů!!! Hlavně tím znechutil práci lidem, kteří pro obec vykonali cokoliv zdarma a věřili, že to tu bude lepší a lepší.

Sáhněte si do svědomí, kdo z Vás tam po firmě nastoupí to opět dočistit, srovnat a zalévat???

E. Šimková

___________________________________________________________________________________

18.6.2019 - Na každého jiný metr

V minulých obdobích se dávaly do pořádku neoprávněně připlocené nebo zabrané obecní – městské pozemky. Za doby Státního statku Říčany se stavělo a plotilo všude, kde se jen dalo. Představitelé Statku potřebovali tu cestu, tu něco jiného, a tak to fungovalo na principu – Lojzíku a Aničko toto ti sebereme a tady na straně si ten rozdíl připloť, Béďo potřebuješ zahrádku, tak si tady zaber kus, stejně to nemá kdo sekat. 

Časem s postupujícím zpřesňováním zaměření pozemků a navíc i digitalizací vylezly na povrch chybné hranice pozemků. Před pár lety se začaly pozemky a oplocení dávat do pořádku, někde směnou, někde odpolcením, někde pronájmem. Všichni, kterých se to dotýkalo, tak jistě nebyli úplně spokojeni, ale byla snaha ke všem přistupovat stejně

Bylo i pár výjimek, kde bylo doporučeno odkoupení, a to třeba za určitých podmínek. Jednalo se o žadatele, kteří chtěli odkoupit zaplocený malý trojúhelníkový pozemek 39m2 za zastávkou BUS, který kdyby se odplotil, tak by sloužil některým namísto WC. Město tento odprodej zamítlo.

Další žadatel požadoval odkoupení připlocené stráně, kde bylo souhlaseno s tím, že nejdříve musí být na sousední ulici udělána PD, PD je požadována již druhým rokem a nic se neděje a žadatelé mohou čekat a čekat.

Dalším žadatelům byla žádost zamítnuta, protože tam, kde mají zahrádku, je zakreslena komunikace. Tak si to řádně pronajali. Nedávno na městě projednali směnu, kdy jiné osobě nabídli ke směně za pozemek přímo v Říčanech – cesty ve Voděrádkách a i část pozemku těchto žadatelů, který byl již řádně pronajat. Nájemci divte se.

Další žadatelé žádali nedávno o odprodej pozemku, který nemohl být původně prodán s ohledem na problém (výkus obecního pozemku), který byl ale odstraněn. Hned při nedávném prvním podání jim byla žádost zamítnuta.

Je jedno jak hlasuje OV, rada, nebo zastupitelstvo, také nechci zpochybňovat něčí rozhodnutí. Každý by však měl hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a případně se na pozemky podívat, aby nedocházelo k situacím, že když se jednomu něco zamítlo, to se druhému povolí.

Pro mne je však nejvíc zarážející, že další žadatel (viz. níže zápisy města) byl před lety požádán o pronájem zahrádky, kterou provozoval na obecním a odmítl si pozemek pronajmout. Nyní je prodej tohoto pozemku již vyvěšen. Žadatel dá městu 4m2 a požaduje 24m2, kdy rozdíl doplatí. Žádá o obdélník, výkus do obecního pozemku a to ve středu pozemku, po levé straně zůstane kus obci, tam jsou sítě a po pravé straně, kde parkují auta jeho klientů, tak o ten nežádá. Holt u někoho něco jde a u někoho ne. Když si rozkliknete odkaz, tak si každý může udělat úsudek sám. https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/24212/Zamer-smeny-pozemku-v-k-u-Voderadky-ul-Voderadska-2019.pdf

Nevím, kde soudruzi z NDR udělali chybu, ale na každého a každou žádost by měl být stejný metr.

 

č. ev.: 191410/2019

M Ě S T O Ř Í Č A N Y

na základě usnesení Zastupitelstva města Říčany č. 19-05-031 ze dne 15. 5. 2019

zveřejňuje záměr obce směnit

část pozemku parc. č. 465/13 o výměře cca 24 m2 ve vlastnictví města Říčany za část pozemku parc. č. 510 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví pana XXX, ú. Voděrádky, s doplatkem ve prospěch vše v k. ú vlastnictví Voděrádky, s doplatkem ve prospěch města.

 

Dne 15.5.2019 z usnesení rady

č. usnesení: 19-26-016 Rada města Říčany schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků část parc.č. 465/11 o výměře cca 56 m2 a část parc.č. 465/22 o výměře cca 5 m2 oba v k.ú. Voděrádky ve vlastnictví města Říčany mezi pronajímatelem městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, a nájemci manželi X, za cenu 22,23 Kč/m2 /rok 2019 s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o částku odpovídající roční míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem provozování zahrádky s účinností od 1. 7. 2019 a souhlasí s jejím podpisem. Návrh byl schválen.

 

Dne 6.6.2019 z jednání zastupitelstva

PM 075/19 Směna částí pozemků v k. ú. Voděrádky, ul. Voděradská Předkládá Michalička David Ing. Na části městského pozemku parc. č. 465/13 o výměře cca 24 m2 v k. ú. Voděrádky jsou historicky umístěny schody s rampou vedoucí do sousední nemovitosti čp. 24 ve vlastnictví p. L. Dne 25. 10. 2018 se na odboru správy majetku uskutečnilo jednání s p. L. Pan L. již v minulosti žádal o odkup části městského pozemku pod schody a rampou. Zastupitelstvo města Říčany však na svém zasedání dne 9. 8. 2017 předmětný prodej pod č. usn. 17-06-030 neschválilo. P. L. na tomto jednání předložil historické fotografie a část projektové dokumentace dokládající, že předmětné schody byly původní součástí stavby. Bylo dohodnuto, že se současný stav v okolí nemovitosti nechá geodeticky zaměřit a po zaměření bude Zastupitelstvu města Říčany předložen k projednání návrh na případnou směnu či odkup části pozemku parc. č. 465/13. Z nového geodetického zaměření bylo zjištěno, že předmětná rampa se schody je umístěna na 24 m2 městského pozemku. Na části pozemku parc. č. 510 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví p. L. se nachází městský chodník. Dle kvalifikovaného odhadu odboru finančního byla cena předmětné části pozemku parc. č. 465/13 stanovena ve výši 1960,875 Kč/m2 . Dle vyjádření odboru územního plánování a regionálního rozvoje je předmětný pozemek z hlediska platného ÚP Říčan veden v ploše BV (bydlení v rodinných domech venkovské). K případnému odprodeji části pozemku (přístup do restaurace) nemá OÚPRR z hlediska ÚP námitek. Vzhledem k současnému užívání pozemku parc. č. 465/13 k. ú. Voděrádky jako veřejného prostranství doporučuje OÚPRR odprodat pouze tu část pozemku, která je vyvýšena a ohrazena zábradlím. OV Voděrádky prodej citované části pozemku nedoporučují, ale doporučují předmětnou část pozemku pronajmout, popř. směnit. Pan L. nesouhlasí s tím, že by si pozemek pronajal. Odbor správy majetku na základě nově zjištěných okolností doporučuje předmětné části pozemků s p. L. směnit. Rada města Říčany doporučuje Zastupitelstvu města Říčany svým usnesením č. 19-12-012 ze dne 28. 3. 2019 souhlasit se zveřejněním záměru obce předmětné části pozemků směnit. Diskuse: FV souhlasí.